پروژه تبدیل ماشین NFA به DFA با رسم گراف
صفحه اصلی ویندوز پروژه تبدیل ماشین NFA به DFA با رسم گراف

ویندوز

پروژه تبدیل ماشین NFA به DFA با رسم گراف

پروژه ماشین پذیرنده متناهی با امکان تبدیل nfa به dfa و رسم گرافیکی وضعیت ها و ارتباطات
ویندوز اپلیکیشن به زبان #C