سنجش مشتری محور ارزش نام تجاری مکان از دیدگاه دیپلماسی عمومی
صفحه اصلی مقاله سنجش مشتری محور ارزش نام تجاری مکان از دیدگاه دیپلماسی عمومی

مقاله

سنجش مشتری محور ارزش نام تجاری مکان از دیدگاه دیپلماسی عمومی

کمبود یک ابزار برای اندازه گی ری اثر بخشی برندسازی و ارزش نام تجاری مکان، به درستی احساس می شود. پژوهش حاضر ازطریق بررسی و ارائه ابزار ارزشیابی کمی و مشتری محور نام تجاری مکان، به ارتقاء روابط بین المللی و دیپلماسی عمومی درمنطقه سیستان بین ایران و افغانستان کمک می کند. ارتقاء سطح مناسبات تجاری بین دو یا چند مکان در تراز بین المللی، درابتدا مستلزم سنجش ارزش موجود آنهاست. برای این منظور، در این مطالعه از بحث گروهی متمرکز، مصاحبه عمیق و دومرحله پرسشنامه برای توسعه و اعتبار بخش یدن به ابزار اندازه گیری ارزش مشتری محور نام تجاری مکان استفاده می شود. ازتجزیه و تحلیل عاملی اکتشافی بر روی ۲۱۶ پرسشنامه و سپس از تحلیل عاملی تاییدی بر رو ی ۴۶۳ پرسشنامه استفاده شد.سازه مفهومی ارائه شده شامل چهار متغیر برتری نام تجاری مکان، کیفیت درک شده، تعامل با نام تجاری مکان و وفاداری بهنام تجاری می باشد.

 

ارجاع:
شیخ شعاعی, ح. (1400). سنجش مشتری محور ارزش نام تجاری مکان از دیدگاه دیپلماسی عمومی. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی, (ص. 30). بازیابی از https://civilica.com/doc/1353370

مشاهده مقاله در سیویلیکا مشاهده مقاله در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی دریافت فایل رفرنس برای نرم افزار ورد