ارائه متودولوژی سیستم های نرم (SSM)
صفحه اصلی مقاله ارائه متودولوژی سیستم های نرم (SSM)
pic

مقاله

ارائه متودولوژی سیستم های نرم (SSM)

متودولوژی سیستم‌های نرم (SSM)

رویکرد پژوهشی در زمینه مدیریت و علوم اجتماعی برای حل مسائل پیچیده دنیای واقعی است. مباحث SSM مرتبط با تحقیق در عملیات نرم است. مسائل دنیای واقعی بسیار پیچیده، چندبعدی، متعامل و انتزاعی هستند. برای حل این مسائل، نیاز به رویکردهایی مرکب از شیوه‌های کمی-کیفی است.

 

دریافت فایل