ارائه دوسوتوانی سازمانی
صفحه اصلی مقاله ارائه دوسوتوانی سازمانی
pic

مقاله

ارائه دوسوتوانی سازمانی

دوسوتوانی سازمانی (Organizational Ambidexterity)

هماهنگی در اکتشاف و بهره‌برداری در پاسخ به تقاضاهای بازار و همزمان، سازگاری با تغییرات محیطی. سازمان دوسویه، به سازمانی گفته می‌شود که به طور همزمان توانایی تمرکز بر مسئولیت‌های فعلی و فرصت‌های آینده را به عنوان کلیدی برای بقای شرکت دارا باشد.

 

دریافت فایل