ارائه تحلیل معادلات ساختاری با SmartPLS
صفحه اصلی مقاله ارائه تحلیل معادلات ساختاری با SmartPLS
pic

مقاله

ارائه تحلیل معادلات ساختاری با SmartPLS

تحلیل معادلات ساختاری با SmartPLS 

مدل‌یابی معادلات ساختاری (Structural Equation Model)، یک ساختار علی میان مجموعه‌ای از متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده‌پذیر است. با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری، روابط بین متغیرهای پنهان و گویه‌های مربوط به هر متغیر قابل بررسی است. یکی از نرم‌افزار مورد استفاده در این روش، SmartPLS است.

 

دریافت فایل