سامانه نظارت و ارزیابی هیئت های مذهبی
صفحه اصلی موبایل سامانه نظارت و ارزیابی هیئت های مذهبی
pic

موبایل

سامانه نظارت و ارزیابی هیئت های مذهبی

سامانه جامع نظارت و ارزیابی هیئت های مذهبی

شامل:

  • ثبت اطلاعات با استفاده از نرم افزار اندروید
  • ارائه گزارش ها و نمودار های تحلیلی بر روی وب