آرشیو اسناد الکترونیک شرکت گاز استان قم
صفحه اصلی وب آرشیو اسناد الکترونیک شرکت گاز استان قم
pic

وب

آرشیو اسناد الکترونیک شرکت گاز استان قم

سامانه آرشیو اسناد الکترونیک شرکت گاز استان قم

ابعاد پروژه در تاریخ ایجاد:

  • 350.000 رکورد
  • 1.200.000 سند